THAILAND

News

News

 • ดูข้อมูลข่าวสาร

  ประเทศไทย – เรื่องค่าใช้จ่ายในการรับตู้เปล่าเร็วกว่ากำหนด

  ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ทางบริษัทฯ ซีเอ็มเอ ซีจีเอ็ม ประเทศไทย จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าขาออกที่มีความประสงค์จะลากตู้เปล่าเร็วกว่าที่สายเรือฯกำหนด ทั้งนี้สืบเนื่องจากสายเรือได้รับทราบถึงปริมาณความต้องการของลูกค้าที่มีมากขึ้น

 • ดูข้อมูลข่าวสาร

  Thailand: Submit Container Reuse and Exchange Requests Online with Matchbox Exchange

  Please be informed that the CMA CGM Group of carriers in Thailand is accepting Container Reuse and Exchange booking requests that are submitted online via Matchbox Exchange. Our partner, Matchbox Exchange, is an online cloud-based platform that helps you avoid rides with empty dry containers,

 • ดูข้อมูลข่าวสาร

  ประเทศไทย: ให้ผู้เชี่ยวชาญของเราจัดการพิธีการศุลกากรให้คุณ

  เมื่อคุณใช้บริการการขนส่งกับ CMA CGM ในตอนนี้เราได้มีบริการเสริม “การดำเนินพิธีการศุลกากร” เพื่อให้คุณได้มั่นใจและได้รับใบอนุญาตที่จำเป็นสำหรับการขนส่งของคุณทั้งการบรรจุของสำหรับการส่งออก และ ดำเนินการรับของสำหรับการนำเข้า ด้วยประสบการณ์ของตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากรกว่า 120 ปี

 • ดูข้อมูลข่าวสาร

  เรื่อง ค่าปรับ สำหรับการคืนตู้เปล่านอกสถานที่ที่กำหนดจากสายเรือฯ

  ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป หากลูกค้าฯท่านใดนำตู้เปล่าไปคืนในสถานที่ๆ ไม่ได้ระบุไว้บนเอกสารดีโอ (Delivery Order) ทางสายเรือจะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังนี้: วันที่มีผลบังคับใช้: 1 ธันวาคม พศ 2563 ต้นทาง: ทุก Ports ต้นทางทั่วโลก ปลายทาง: ประเทศไทย

 • ดูข้อมูลข่าวสาร

  เรื่อง การปรับราคาค่าซีล (Seal Fee) ของตู้ขนส่งสินค้าขาออก

  ทางบริษัท CMA CGM ประเทศไทยมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนราคาของ ซีลตู้ (Seal fee) สำหรับการขนส่งสินค้าขาออก โดยมีรายละเอียดดังนี้ : วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 ธันวาคม พศ 2563 ต้นทาง : ประเทศไทย ปลายทาง : ทุกปลายทางทั่วโลก รายละเอียดการบังคับใช้ : ทุกสายเรือ (CMA CGM, ANL, CNC, และ APL) จากราคา 230

 • ดูข้อมูลข่าวสาร

  เรื่อง บริการ Block Train ขบวนแรกของ CMA CGM ประเทศไทยที่เชื่อมต่อระหว่างสถานีสินค้าลาดกระบังและท่าเรือแหลมฉบัง เรียน ลูกค้าทุกท่าน

  บริษัท CMA CGM ประเทศไทย มีความยินดีที่จะให้บริการ Block Train หรือ รถไฟที่ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์แบบจองพื้นที่ เพื่อเชื่อมต่อระหว่างท่าเรือแหลมฉบังและสถานีบรรจุสินค้าลาดกระบัง เป็นรายแรกของประเทศไทย ข้อดีของ CMA CGM Block Train ระหว่างสถานีสินค้าลาดกระบังและท่าเรือแหลมฉบัง :

 • ดูข้อมูลข่าวสาร

  เรื่อง ค่าธรรมเนียมในการยกเลิก Booking (Cancellation Fee)

  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 ทางบริษัทฯจะมีการปรับค่าธรรมเนียม Booking Cancellation Fee ตามรายละเอียดด้านล่าง : วันที่มีผลบังคับใช้ : วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ 2563 ต้นทาง : ประเทศไทย ปลายทาง : ปลายทางทั่วโลก ค่า Booking Cancellation จาก ค่าปรับเดิม เป็น ค่าปรับใหม่ ตู้ 20’ DRY 200 USD

 • ดูข้อมูลข่าวสาร

  เรื่อง ค่าปรับเพิ่มเติมสำหรับ Sea Priority Go ในการยกเลิก Booking หรือ เลื่อนเรือ (Postpone) ออกไป

  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 ทางบริษัทฯจะมีการเรียกเก็บค่าดำเนินการเพิ่มเติมสำหรับการยกเลิก Booking ตามรายละเอียดดังนี้ : ค่าปรับเพิ่มเติมเมื่อท่านทำการยกเลิก Booking สำหรับ Sea Priority Go ต้นทาง/ปลายทาง สกุลเงิน CMA CGM ANL CNC หมายเหตุ จากท่าเรือประเทศไทยไป ปลายทางทั่วโลก USD

 • ดูข้อมูลข่าวสาร

  เรื่อง ค่าธรรมเนียม Inbound Coastal Recovery Charge

  เพื่อให้เป็นไปตามประกาศจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย (Port Authority of Thailand) ประกาศ ณ.วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2563 เรื่อง ให้เรือชายฝั่งที่รับตู้สินค้าขาเข้าที่ท่าเรือแหลมฉบังดำเนินการบรรทุกตู้สินค้าลงเรือ (Loading Container) ณ ท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A)

 • ดูข้อมูลข่าวสาร

  เรื่อง ค่าธรรมเนียมในการใช้ตู้คอนเทนเนอร์ซ้ำสำหรับสินค้าส่งออก

  ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ทางบริษัทฯจะมีการเก็บค่าธรรมเนียม “Container Reuse Fee” กับลูกค้าที่ต้องการใช้ตู้คอนเทนเนอร์ซ้ำสำหรับสินค้าขาออก ไม่ว่าจะเป็นการขอใช้บริการผ่านทางแพลตฟอร์มของ Avantida หรือ การขอใช้บริการผ่านทางอีเมล รายละเอียดของค่าธรรมเนียม: ต้นทาง :