THAILAND

News

News

 • ดูข้อมูลข่าวสาร

  เรื่อง วิธีการคำณวนวัน Free Time และค่าใช้จ่ายD&D ของการใช้งาน Container Reuse ขาออก

  จากประกาศล่าสุดของเราเกี่ยวกับระบบ Container Reuse ทางเราต้องการแจ้งให้ลูกค้าฯทราบเกี่ยวกับวิธีการคำณวนวัน Free Time และค่าใช้จ่ายD&D ของการใช้งาน Container Reuse ขาออกในการใช้งาน Container Reuse โดย Free Time ของ D&D ขาออกจะเริ่มตั้งแต่วันที่ลูกค้าต้องการใช้งาน Container Reuse

 • ดูข้อมูลข่าวสาร

  เรื่อง ค่าใช้จ่าย Express Release (Telex Release)

  ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พศ.2563 เป็นต้นไป ทางบริษัทฯจะมีการปรับค่าใช้จ่าย Express Release Fee (Telex Release) โดยอ้างอิงจากตารางด้านล่าง : ค่าใช้จ่ายสำหรับ CMA CGM, ANL และ CNC รายละเอียด สกุลเงิน CMA CGM ANL CNC Remarks จากท่าเรือ ประเทศไทย ถึง ปลายทาง บาท 1500 1500 1400 ต่อ B/L

 • ดูข้อมูลข่าวสาร

  เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริการ Manual LOI Submission

  ตั้งแต่วันที่ 01 สิงหาคม พศ. 2563 เป็นต้นไป ทางบริษัทฯจะมีการเก็บค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริการ “Manual LOI Submission” กับลูกค้าที่ต้องการส่ง Letter of Indemnity (LOI) ที่หน้าเคาเตอร์ของบริษัทฯ รายละเอียดของค่าใช้จ่าย: ต้นทาง/ปลายทาง : ถึง/จาก ประเทศไทย ค่าใช้จ่ายสำหรับ CMA CGM, ANL,CNC และ APL

 • ดูข้อมูลข่าวสาร

  เรื่อง ค่าธรรมเนียมในการจัดส่งต้นฉบับเอกสารใบแจ้งหนี้

  ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ทางบริษัทฯจะมีการเก็บค่าธรรมเนียม “Administrative and Support Service” กับลูกค้าที่ต้องการให้บริษัทฯจัดส่งต้นฉบับเอกสารใบแจ้งหนี้ไปยังสำนักงานของท่าน อนึ่งฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายการทำธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ และ ลดการใช้กระดาษ

 • ดูข้อมูลข่าวสาร

  First quarter 2020 results: solid operational performance and business resilience

  The Board of Directors of the CMA CGM Group, a world leader in shipping and logistics, met under the chairmanship of Rodolphe Saadé, Chairman and Chief Executive Officer, to review the financial statements for the first quarter of 2020. Read more...

 • ดูข้อมูลข่าวสาร

  ประเทศไทย – หยุดการนำเข้าและส่งออกตู้คอนเทนเนอร์เปล่าโดยการใช้ซ้ำ*

  เราเข้าใจว่าการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์เปล่านั้นทำให้เกิดการสิ้นเปลืองทั้งเวลาและเงินของลูกค้าเรา นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงได้ร่วมมือกับบริษัท Avantida ซีเอ็มเอ ซีจีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด ขอเสนอบริการ การใช้ตู้คอนเทนเนอร์ซ้ำ

 • ดูข้อมูลข่าวสาร

  โปรแกรมปรับปรุงราคาค่าระวางเรือตามตลาด ทวีปเอเชีย → ทวีปแอฟริกา (ตะวันตก)

  ประกาศจาก CMA CGM เรื่องโปรแกรมปรับปรุงราคาค่าระวางเรือตามตลาด ทวีปเอเชีย → ทวีปแอฟริกา (ตะวันตก) เพื่อรักษาความไว้วางใจและประสิทธิภาพในการให้บริการ กลุ่มบริษัท CMA CGM ขอแจ้งให้ท่านทราบถึงโปรแกรมปรับปรุงราคาค่าระวางเรือตามตลาด ดังต่อไปนี้ การปรับปรุงราคาค่าระวางเรือตามตลาดมีผลบังคับใช้ดังนี้:

 • ดูข้อมูลข่าวสาร

  ประชาสัมพันธ์สำหรับลูกค้า TRANSPACIFIC

  การปรับราคาค่าระวางเรือตามตลาด จาก ทวีปเอเชียตะวันออก ถึง สหรัฐอเมริกา และ แคนาดา เรียนลูกค้าทุกท่าน ทางสายเรือจะมีการปรับเปลี่ยนการปรับราคาค่าระวางเรือตามตลาด โดยจะมีการปรับเปลี่ยนตารางค่าใช้จ่าย(Tariff) และ อัตราสัญญาการบริการ (Service Contract Rates)

 • ดูข้อมูลข่าวสาร

  ประชาสัมพันธ์สำหรับลูกค้า TRANSPACIFIC

  การปรับราคาค่าระวางเรือตามตลาด จาก ทวีปเอเชียตะวันออก ถึง สหรัฐอเมริกา และ แคนาดา เรียนลูกค้าทุกท่าน ทางสายเรือจะมีการปรับเปลี่ยนการปรับราคาค่าระวางเรือตามตลาด โดยจะมีการปรับเปลี่ยนตารางค่าใช้จ่าย(Tariff) และ อัตราสัญญาการบริการ (Service Contract Rates)

 • ดูข้อมูลข่าวสาร

  เรื่อง การปรับเปลี่ยนขั้นตอนการให้บริการหน้าเคาน์เตอร์และแผนกการเงินระหว่างสถานการณ์ COVID-19

  เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้น ทางบริษัทฯ มีความพร้อมที่จะสนับสนุนลูกค้าทุกท่านในด้าน eBusiness แทน โดยเราขอแนะนำให้ลูกค้าเปลี่ยนมาใช้ Click here