THAILAND

News

News

 • ดูข้อมูลข่าวสาร

  โปรแกรมปรับปรุงราคาค่าระวางเรือตามตลาด ทวีปเอเชีย → ประเทศโมซัมบิก และ ประเทศมาดากัสการ์

  ประกาศจาก CMA CGM เรื่องโปรแกรมปรับปรุงราคาค่าระวางเรือตามตลาด ทวีปเอเชีย → ประเทศโมซัมบิก และ ประเทศมาดากัสการ์ เพื่อรักษาความไว้วางใจและประสิทธิภาพในการให้บริการ กลุ่มบริษัท CMA CGM ขอแจ้งให้ท่านทราบถึงโปรแกรมปรับปรุงราคาค่าระวางเรือตามตลาด ดังต่อไปนี้

 • ดูข้อมูลข่าวสาร

  โปรแกรมปรับปรุงราคาค่าระวางเรือตามตลาด ทวีปเอเชีย → ทวีปแอฟริกา (ตะวันตก)

  ประกาศจาก CMA CGM เรื่องโปรแกรมปรับปรุงราคาค่าระวางเรือตามตลาด ทวีปเอเชีย → ทวีปแอฟริกา (ตะวันตก) เพื่อรักษาความไว้วางใจและประสิทธิภาพในการให้บริการ กลุ่มบริษัท CMA CGM ขอแจ้งให้ท่านทราบถึงโปรแกรมปรับปรุงราคาค่าระวางเรือตามตลาด ดังต่อไปนี้ การปรับปรุงราคาค่าระวางเรือตามตลาดมีผลบังคับใช้ดังนี้:

 • ดูข้อมูลข่าวสาร

  ประกาศจาก CMA CGM เรื่องโปรแกรมปรับปรุงราคาค่าระวางเรือตามตลาด ทวีปเอเชีย → ประเทศเคนยา ประเทศแทนซาเนีย ประเทศโซมาเลีย ประเทศมอริเชียส และ สาธารณรัฐมัลดีฟส์

  เพื่อรักษาความไว้วางใจและประสิทธิภาพในการให้บริการ กลุ่มบริษัท CMA CGM ขอแจ้งให้ท่านทราบถึงโปรแกรมปรับปรุงราคาค่าระวางเรือตามตลาด ดังต่อไปนี้ การปรับปรุงราคาค่าระวางเรือตามตลาดมีผลบังคับใช้ดังนี้: วันที่ที่มีผล : ตั้งแต่วันที่ออกใบตราส่งสินค้าทางทะเลตรงกับวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

 • ดูข้อมูลข่าวสาร

  ประกาศจาก CMA CGM เรื่องโปรแกรมปรับปรุงราคาค่าระวางเรือตามตลาด ทวีปเอเชีย → ทวีปแอฟริกา (ใต้)

  เพื่อรักษาความไว้วางใจและประสิทธิภาพในการให้บริการ กลุ่มบริษัท CMA CGM ขอแจ้งให้ท่านทราบถึงโปรแกรมปรับปรุงราคาค่าระวางเรือตามตลาด ดังต่อไปนี้ การปรับปรุงราคาค่าระวางเรือตามตลาดมีผลบังคับใช้ดังนี้: วันที่ที่มีผล: ตั้งแต่วันที่ออกใบตราส่งสินค้าทางทะเลตรงกับวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

 • ดูข้อมูลข่าวสาร

  ประกาศจาก CMA CGM เรื่องโปรแกรมปรับปรุงราคาค่าระวางเรือตามตลาด ทวีปเอเชีย → เขตการค้าตะวันออกกลาง (CIMEX)

  เพื่อรักษาความไว้วางใจและประสิทธิภาพในการให้บริการ CIMEX Lines กลุ่มบริษัท CMA CGM ขอแจ้งให้ท่านทราบถึงโปรแกรมปรับปรุงราคาค่าระวางเรือตามตลาด สำหรับเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 ทั้งตารางค่าใช้จ่าย(Tariff) และ อัตราสัญญาการบริการ (Special Quotation) ดังต่อไปนี้ + 200 เหรียญดอลล่าสหรัฐ / ตู้คอนเทนเนอร์

 • ดูข้อมูลข่าวสาร

  โปรแกรมปรับปรุงราคาค่าระวางเรือตามตลาด ทวีปเอเชีย → ทวีปแอฟริกา (ตะวันตก)

  ประกาศจาก CMA CGM เรื่องโปรแกรมปรับปรุงราคาค่าระวางเรือตามตลาด ทวีปเอเชีย → ทวีปแอฟริกา (ตะวันตก) เพื่อรักษาความไว้วางใจและประสิทธิภาพในการให้บริการ กลุ่มบริษัท CMA CGM ขอแจ้งให้ท่านทราบถึงโปรแกรมปรับปรุงราคาค่าระวางเรือตามตลาด ดังต่อไปนี้ การปรับปรุงราคาค่าระวางเรือตามตลาดมีผลบังคับใช้ดังนี้:

 • ดูข้อมูลข่าวสาร

  ประชาสัมพันธ์สำหรับลูกค้า TRANSPACIFIC

  การปรับราคาค่าระวางเรือตามตลาด จาก ทวีปเอเชียตะวันออก ถึง สหรัฐอเมริกา และ แคนาดา เรียนลูกค้าทุกท่าน ทางสายเรือจะมีการปรับเปลี่ยนการปรับราคาค่าระวางเรือตามตลาด โดยจะมีการปรับเปลี่ยนตารางค่าใช้จ่าย(Tariff) และ อัตราสัญญาการบริการ (Service Contract Rates)

 • ดูข้อมูลข่าวสาร

  IMO 2020 Low Sulphur Regulation

  From January 1st, 2020, the new IMO (International Maritime Organization) 2020 Low Sulphur Regulation will be in effect . All sea-going vessels worldwide will have to comply and reduce their sulphur emissions by 85%... Read more

 • ดูข้อมูลข่าวสาร

  โปรแกรมปรับปรุงราคาค่าระวางเรือตามตลาด ทวีปเอเชีย → ทวีปแอฟริกา (ตะวันตก)

  เพื่อรักษาความไว้วางใจและประสิทธิภาพในการให้บริการ กลุ่มบริษัท CMA CGM ขอแจ้งให้ท่านทราบถึงโปรแกรมปรับปรุงราคาค่าระวางเรือตามตลาด ดังต่อไปนี้ การปรับปรุงราคาค่าระวางเรือตามตลาดมีผลบังคับใช้ดังนี้: วันที่ที่มีผล: ตั้งแต่วันที่ออกใบตราส่งสินค้าทางทะเลตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

 • ดูข้อมูลข่าวสาร

  ประชาสัมพันธ์สำหรับลูกค้า TRANSPACIFIC

  การปรับราคาค่าระวางเรือตามตลาด จาก ทวีปเอเชียตะวันออก ถึง สหรัฐอเมริกา และ แคนาดา เรียนลูกค้าทุกท่าน ทางสายเรือจะมีการปรับเปลี่ยนการปรับราคาค่าระวางเรือตามตลาด โดยจะมีการปรับเปลี่ยนตารางค่าใช้จ่าย(Tariff) และ อัตราสัญญาการบริการ (Service Contract Rates)