THAILAND

กฏระเบียบ

Regulation image


อนุสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับความปลอดภัยชีวิตทางทะเล (SOLAS)

องค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ได้ทำการแก้ไข อนุสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับความปลอดภัยชีวิตทางทะเล (SOLAS) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2559 โดยกำหนดให้ผู้ส่งออกต้องทำการยืนยันปริมาณรวมของน้ำหนักทั้งหมดของสินค้าและสิ่งของทุกอย่างที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์รวมถึงน้ำหนักตู้คอนเทนเนอร์ด้วย

SOLAS – VGM English

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาศึกษาคำแนะนำด้านล่าง

VGM eBusiness guide (E-business website)

VGM eBusiness guide (Excel file)


ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาศึกษาคำแนะนำด้านล่าง

VGM eBusiness guide


ขั้นตอนและกฏระเบียบต่างๆ


เอกสารขั้นตอนและกฏระเบียบต่างๆสำหรับการส่งออกมีอยู่ด้านล่างดังนี้


กฏและขั้นตอนการตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์

แบบฟอร์มสินค้าอันตรายและสินค้าที่มีขนาดใหญ่กว่าตู้สินค้า

ขั้นตอนการเคลมสินค้าเสียหาย

แบบฟอร์มสินค้าอันตราย


เชื้อเพลิงกำมะถันต่ำ


เนื่องจากเขตพื้นที่ควบคุมมลพิษ Emission Control Area (ECA) ในทะเลบอลติก ได้มีการก่อตั้งมามากกว่า 10 ปีแล้ว เรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่จะต้องปฏิบัติตามกฏทั้งหลายอย่างเคร่งครัด ทั้งในระดับภูมิภาค และ ระดับโลก

เนื่องจากเขตพื้นที่ควบคุมมลพิษ Emission Control Area (ECA) ได้มีการขยายเขตพื้นที่ไปยังทะเลเหนือ รวมถึงพื้นที่ทางอเมริกาเหนือ ทำให้ปริมาณกำมะถันลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 4.5% เป็น 1.5% และ 1% ในปัจจุบัน ได้มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณของกำมะถันลงเหลือ 0.1% ในปี 2559 ซึ่งเป็นตัวเลขที่สร้างความท้าทายให้กับวงการน้ำมัน สายเดินเรือ และ ผู้ส่งออกสินค้าทั้งหลาย

เพื่อเป็นการปกป้องสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัท ซีเอ็มเอ ซีจีเอ็ม จำกัด ได้ทำการวางเป้าหมายระยะยาวไว้ ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจของบริษัทและเพื่อให้เป็นไปตามกฏใหม่ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เชื้อเพลงกำมะถันต่ำ

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงกำมะถันต่ำ: Charges Finder.


กฏระเบียบทางศุลกากร


หลายประเทศมีกฏระเบียบให้มีการส่งรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้าผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ทางศุลกากร ก่อนที่สินค้าจะถึงปลายทาง

กฏระเบียบต่างๆ สามารถเรียนรู้เพื่มเติมได้จาก เวปไซต์ CMA CGM บริษัท ซีเอ็มเอ ซีจีเอ็ม จำกัด