THAILAND

โปรแกรมปรับปรุงราคาค่าระวางเรือตามตลาด ทวีปเอเชีย → ทวีปแอฟริกา (ตะวันตก)

เพื่อรักษาความไว้วางใจและประสิทธิภาพในการให้บริการ กลุ่มบริษัท CMA CGM

ขอแจ้งให้ท่านทราบถึงโปรแกรมปรับปรุงราคาค่าระวางเรือตามตลาด ดังต่อไปนี้


การปรับปรุงราคาค่าระวางเรือตามตลาดมีผลบังคับใช้ดังนี้:


วันที่ที่มีผล: ตั้งแต่วันที่ออกใบตราส่งสินค้าทางทะเลตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ชนิดของตู้สินค้า: ตู้คอนเทนเนอร์ทั่วไป, ตู้ขนส่งสินค้าขนาดเกินมาตรฐานของตู้, ตู้ขนส่งสินค้าแบบเทกอง และ

ตู้ขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ

ปลายทาง: ถึง ทวีปแอฟริกา (ตะวันตก) ทุกท่าเรือ

ต้นทาง: จาก ท่าเรือในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทุกท่าเรือ

อัตราค่าระวางเรือที่ปรับปรุง 500 เหรียญดอลล่าสหรัฐ/ ตู้ขนส่งสินค้าขนาด20ฟุต - 500 เหรียญดอลล่าสหรัฐ/

ตู้ขนส่งสินค้าขนาด40ฟุต


กลุ่มบริษัท CMA CGM ขอขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการของสายเรือ CMA CGM


*เงื่อนไขการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงเพิ่มเติมอาจเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยในพื้นที่นั้น ๆ คุณลูกค้าสามารถค้นหาค่าระวางเรือได้บนเว็บไซต์หลักของ CMA CGM ตามที่อยู่นี้ http://www.cma-cgm.com/ebusiness/tariffs/finder สำหรับค่าระวางพิเศษที่เกี่ยวข้อกับเชื้อเพลิง(Bunkering Charge),ค่าภาระภายในท่าเรือ(Terminal Handling Charge) ทั้งต้นทางและปลายทาง, ค่าใช้จ่ายในช่วงฤกูที่มีการขนส่งหนาแน่น (Peak Season Charge) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สามารถตรวจสอบได้ที่ http://www.cma-cgm.com/ebusiness/tariffs/charge-finder