THAILAND

เรื่อง การปรับค่าธรรมเนียมในการแก้ไข Booking (Booking Amendment)

บริษัท ซีเอ็มเอ ซีจีเอ็ม (ประเทศไทย) จะมีการปรับการเก็บค่าธรรมเนียม Booking Amendment (ค่าธรรมเนียมในการแก้ไข Booking) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


วันที่มีผลบังคับใช้ : 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564


ต้นทาง : จากทุกท่าเรือในประเทศไทย


ปลายทาง : ทุกปลายทางทั่วโลก


รายละเอียด:


การปรับเปลี่ยนค่าใช้จ่ายจะมีผลกับทุกสายเรือ: CMA CGM, ANL, APL และ CNC

image

หากลูกค้าต้องการสอบถามเพิ่มเติม หรือ ต้องการความช่วยเหลือ กรุณาติดต่อแผนกการขาย ที่เบอร์โทรศัพท์ :


  • CMA CGM 02-352 3200 ต่อ 3248,5584
  • ANL 02-352 3200 ต่อ 3250
  • CNC 02-695 7000 ต่อ 5500,7027