THAILAND

เรื่อง การแก้ไขบุ๊คกิ้งบนหน้าเว็ปไซด์ eBusiness (Booking Amendment on WEBSITE)

บริษัท ซีเอ็มเอ ซีจีเอ็ม (ประเทศไทย) มีจุดมุ่งหมายที่จะให้บริการทางดิจิตอลออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเรามีความยินดีที่จะให้ลูกค้าทุกท่านได้ใช้งานระบบ eBusiness ของเราบนหน้าเว็ปไซด์ (My CMA CGM / My CNC / My ANL) ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้


ดังนั้นถ้าท่านมีความประสงค์ขอแก้ไขบุ๊คกิ้งก่อนการลากตู้ขนส่งสินค้า ท่านลูกค้าสามารถแก้ไขรายละเอียดบุ๊คกิ้งได้บนหน้าเว็ปไซด์ที่ท่านใช้ทำบุ๊คกิ้ง (เช่น INTTRA หรือ eBusiness Platform ของเรา) เพื่อช่วยลดความยุ่งยากในการส่งอีเมลขอแก้ไข และเราหวังว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น


แต่ถ้าท่านต้องการขอแก้ไขบุ๊คกิ้งหลังจากมีการลากตู้คอนเทนเนอร์ไปแล้ว กรุณาส่งอีเมลที่ Mailthd.customerservice@cma-cgm.com


หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อตัวแทนฝ่ายขายหรือแผนกลูกค้าสัมพันธ์ตามรายละเอียดด้านล่าง


สายเรือ CMA CGM/ANL/CNC
แผนก Sales ขาออก MailTHD.SALES-GA@CMA-CGM.COM
MailTHD.SALES-ANL@CMA-CGM.COM
MailTHD.SALES-CMA@CMA-CGM.COM
MailTHD.SALES-CNC@CMA-CGM.COM
แผนก CS ขาออก 02-352-3230-3239
02-088-5531, 02-088-5536, 02-088-5581

MailTHD.CUSTOMERSERVICE@CMA-CGM.COM