THAILAND

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในระหว่างการขนส่งสินค้า

Local Charge image

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในระหว่างการขนส่งสินค้า

กรุณาใช้ตาราง Thailand Local Charge ในการค้นหาค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการขนส่งระหว่างประเทศ

ค่าใช้จ่ายสำหรับ สินค้าขาเข้าและขาออก


MailExport Representative

MailImport Representative

ค่าใช้จ่าย Demurrage and Detention

Detention & Demurrage ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการลากตู้สินค้า และคืนตู้สินค้า ที่ใช้เวลาเกินกำหนดที่ทางสายเรือระบุไว้


Demurrage: ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ส่ง/ผู้รับ คืนตู้คอนเทนเนอร์ของบริษัท ซีเอ็มเอ ซีจีเอ็ม ไว้ที่จุดรับคืนตู้คอนเทนเนอร์เกินกว่าระยะเวลาที่ทางสายเรือกำหนดไว้ว่าสามารถละเว้นค่าใช้จ่ายได้ (Free time)

Detention: ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ส่ง/ผู้รับ ลากตู้คอนเทนเนอร์ของบริษัท ซีเอ็มเอ ซีจีเอ็ม จากลานลากตู้ไปจนถึงจุดคืนตู้ใช้ระยะเวลานานเกินกว่าที่ทางสายเรือกำหนดไว้ว่าสามารถละเว้นค่าใช้จ่ายได้ (Free time)


General Terms

Container Deposit

คุณสามารถตรวจสอบวันชำระคืนค่ามัดจำตู้ ได้ ที่นี่ รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

Mailฝ่ายเอกสารขาออก

Mailฝ่ายเอกสารขาเข้า