VIET NAM

Notice of CHANGING EMPTY DEPOT

Dear Valued Customers,

Kính gửi Quý Khách Hàng,


On behalf of our Principals, we would like to inform you about the new service for changing empty depot on COS Platform (https://cos.gosmartlog.com/) with our partner Smartlog. This extra service will be charged as below:


Thay mặt chủ hãng tàu, chúng tôi xin trân trọng cung cấp dịch vụ mới cho việc thay đổi nơi trả rỗng trên cổng COS (https://cos.gosmartlog.com/) hợp tác với đối tác Smartlog. Phụ phí như sau: Read more...